วัฒนธรรมไทย

ความหมายวัฒนธรรมไทย

           คือทุกสิ่งทุกอย่าง ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือสังคมใดสังคมหนึ่ง มนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ใช้ในการปฏิบัติ ลักษณะที่จะแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติ และศีลธรรมอันดีของประชาชน วัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งในความเป็นชาติ

ชาติใดที่ไร้เสียซึ่งวัฒนธรรมอันเป็นของตนเองแล้ว ชาตินั้นจะคงความเป็นชาติอยู่ไม่ได้ และเป็นชาติที่ไร้วัฒนธรรม http://sbobet-slotonline.com

           หน้าที่ของวัฒนธรรม

             คือ การกำหนดรูปแบบสถาบันนั้นๆ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป วัฒนธรรมยังสามารถบ่งบอกพฤติกรรมของมนุษย์ได้ว่า พฤติกรรมของคน จะเป็นเช่นไรก็ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมของกลุ่มสังคมนั้น ๆ เช่น วัฒนธรรมในการพบปะทักทายของแต่ละสถาบันจะไม่เหมือนกัน เช่น ไทยใช้ในการสวัสดี ชาวตะวันตกทั่วไปใช้การสัมผัสมือ ชาวทิเบตใช้การแลบลิ้น ชาวมุสลิมใช้การกล่าวสลาม เป็นต้น

ภาพการฟ้อนเล็บ วัฒนธรรมภาคเหนือ

ภาพการฟ้อนเล็บ วัฒนธรรมภาคเหนือ

ภาพการรำโนรา วัฒนธรรมภาคใต้

ภาพการรำโนรา วัฒนธรรมภาคใต้

ภาพการเซิ้งบั้งไฟ วัฒนธรรมตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพการเซิ้งบั้งไฟ วัฒนธรรมตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพการรําเกี่ยวข้าว วัฒนธรรมภาคกลาง

ภาพการรําเกี่ยวข้าว วัฒนธรรมภาคกลาง