ศิลปะ

สบศ.จัดสัมมนาศิลปวัฒนธรรมไทย-อาเซียนกว่า700ชีวิต

สบศ.จัดสัมมนาการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 11ก.ค.นี้ เชิญเครือข่ายสถานศึกษาทุกระดับทั้งในประเทศและอาเซียนกว่า700 คนระดมความคิดทำข้อเสนอชงรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวแถลงข่าวโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมกับบทบาทในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศไทยว่า ศิลปวัฒนธรรม มีความเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้น วธ.ในฐานะผู้ทำหน้าดูแลและสืบทอดวัฒนธรรมจึงต้องดำเนินการไปพร้อมๆกันใน 3 ด้าน คือการอนุรักษ์ การสืบทอดวิถีชีวิต และความเป็นร่วมสมัย โดยมีหน่วยงานในสังกัดดูแลอย่างชัดเจน โดยเฉพาะสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ที่ทำหน้าที่ดูแลด้านการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนผลิตบุคลากรเข้าไปทำงานทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยตรง ดังนั้น จึงอยากให้ สบศ. ซึ่งมีความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าไปทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการสอนงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านนาฎศิลป์ ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมและการแสดง เพื่อให้การศึกษาไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในส่วนของ วธ. ยังได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี ให้เด็กไทยจะสามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด อีกทั้งยังให้การสนับสนุนบุคลากรทางด้านดนตรี นาฎศิลป์ ไปยังสถานศึกษาที่ให้ความสนใจทั่วประเทศ

ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ อธิการบดี สบศ. กล่าวว่า การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันที่ 11 ก.ค. 2559 โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องากกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงเชิญเครือข่ายสถานศึกษาทุกระดับที่จัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบอาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 700 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อร่วมกันวางแนวทางขับเคลื่อนและนโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร และสรุปหลอมนำเสนอรัฐบาลต่อไป