D.I.Y คหกรรม

งานช่าง งานประดิษฐ์

งานช่าง การนำความรู้พื้นฐานของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีการทำงาน ตลอดจนกระบวนการทางเทคโนโลยี ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง และผลิตเครื่องมือ เครื่องใช้ 

เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ตลอดจนการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  และสิ่งของต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานงานช่างมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในด้านการเลือกใช้ทรัพยากร พลังงาน สิ่งแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการซ่อมแซม ดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ สนองตอบความต้องการของตนเองและครอบครัว

งานช่าง

            งานประดิษฐ์ สิ่งที่จัดทำขึ้น โดยใช้ความคิด สร้างสรรค์ให้เกิดความประณีต สวยงาม น่าสนใจ เพื่อประโยชน์ที่พึงประสงค์ เช่น งานประดิษฐ์ดอกไม้ ผ้ารองจาน กระเป๋า ตุ๊กตา ที่คั่นหนังสือ กระทงใบตอง บายศรี พานดอกไม้ มาลัยแบบอื่นๆ 

งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย เป็นงานที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษในครอบครัวหรือในท้องถิ่น หรือทำขึ้นเพื่อใช้งานหรือเทศกาลเฉพาะอย่าง เช่น มาลัย บายศรี งานแกะสลัก 

งานประดิษฐ์