วัฒนธรรมไทย

คณะทูตวัฒนธรรมไทยในเมียนมาร์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้งร่วมกับมูลนิธิไทย กระทรวงการต่างประเทศ จัดการแสดงวัฒนธรรม “A Thai Night of Splendour in Myanmar” โดยคณะคณาจารย์และศิลปินจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมายังสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อเปิดการแสดงในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่โรงละครแห่งชาติ กรุงย่างกุ้ง และวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ MICC 2 กรุงเนปิดอว์

A Thai Night of Splendour in Myanmar เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจะมีพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ อีกทั้งเป็นการแสดงออกซึ่งความปรารถนาดีและชื่นชมยินดีกับชาวเมียนมาร์สำหรับพัฒนาการทางการเมืองในบริบทใหม่ของประเทศ

การแสดงที่จัดขึ้นทั้งที่กรุงย่างกุ้งและกรุงเนปิดอว์ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคคลสำคัญของเมียนมาร์ คณะทูตานุทูต มิตรของประเทศไทย และสาธารณชนเมียนมาร์ที่เข้าร่วม นอกจากนี้สถานีโทรทัศน์ SkyNet ได้ให้ความร่วมมือถ่ายทอดสดการแสดงนี้เพื่อให้ผู้ชมโทรทัศน์ชาวเมียนมาร์ทางบ้านร่วมรับชมด้วย โดยภาคเอกชนไทยได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ บริษัทไทยแอร์เอเชีย เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท SCG กลุ่ม ปตท. และบริษัท Index Creative Village เป็นผู้อุปถัมภ์การนำคณะทูตวัฒนธรรมจากประเทศไทยมาเปิดการแสดงในเมียนมาร์ในครั้งนี้

การจัดงาน A Thai Night of Splendour in Myanmar ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งและเป็นตัวแทนไมตรีจิตและมิตรภาพจากประเทศไทยเพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเมียนมาร์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม